อุปกรณ์รองท่อนบนผู้ป่วยเด็กที่ใส่เฝือกดามสะโพก (Hip spica cast)

นักวิจัย นางไกรวาส แจ้งเสม และคณะ
เลขที่คำขอ 1703001900
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th