อุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพการแพร่ผ่านของอนุภาคบนหน้ากาก

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สุนิสา ชายเกลี้ยง
เลขที่คำขอ 2003003101
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th