ผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนเคอร์คูมิน

นักวิจัย รองศาสตราจารยส์ มชาย ปิ่ นละออ และคณะ
เลขที่คำขอ 1503001167 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11150
ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th