เครื่องดื่มชาหมักที่มีสวนผสมของสับปะรด

นักวิจัย รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว และคณะ
เลขที่คำขอ 2203003491
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th