อาหารข้นสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก

นักวิจัย ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร และคณะ
เลขที่คำขอ 2103000567
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th