กรรมวิธีการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากซังข้าวโพด

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร และคณะ
เลขที่คำขอ 10683
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th