ขั้วไฟฟ้าแคโทด (Cathode) ที่มีส่วนผสมของวัสดุคาร์บอนจากเส้นใยมะพร้าวสำหรับตัวเก็บประจุยวดยิ่ง

นักวิจัย ศาสตราจารย์เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง และคณะ
เลขที่คำขอ 2303000223
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th