เครี่องปฎิกรณ์หมักไบโอคลีนและปุ๋ยน้ำชีวภาพ

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1603000583
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th