วัสดุคอมพอสิตที่มีส่วนผสมของซิลิก้า และคาร์บอนกัมมันต์

นักวิจัย รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง
เลขที่คำขอ 1901000621
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th