สูตรอาหารสำหรับชักนำให้เกิดแคลลัส ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากใบทองพันชั่ง

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 2203000519
ประเภท เครื่องสำอาง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th