สารผสมส าหรับฟัน เดนโตฟอร์ม (Dentoform)

นักวิจัย ผศ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ และคณะ
เลขที่คำขอ 1703000373
ประเภท เครื่องสำอาง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th