เจลทาผิวที่มีส่วนผสมของเซซามอล

นักวิจัย รองศาสตราจารย์นาถธิดา วีระปรียากูร และคณะ
เลขที่คำขอ 1603000528 อนุสิทธิบัตเลขที่ 12176
ประเภท เครื่องสำอาง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th