องค์ประกอบเจลนาโนของสารสกัด กิ่งมะขามป้อม

นักวิจัย รองศาสตราจารยบังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
เลขที่คำขอ 1101001493
ประเภท เครื่องสำอาง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th