ระบบติดตามการรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ผ่านเครือข่ายไร้สาย

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี และคณะ
เลขที่คำขอ 1903000243
ประเภท สารสนเทศและซอฟแวร์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th