เครื่องฉายคลื่นพลังงานแสงเลเซอร์สำหรับถาดเลี้ยงเซลล์

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง และคณะ
เลขที่คำขอ 2303001267
ประเภท จุลชีพและเซลล์เพาะเลี้ยง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th