ยีสต์ผลิตเอทานอลสูง (High ethanol production yeast)

นักวิจัย ผชู้ ่วยศาสตราจารยนิภา มิลินทวิสมัย ์ และคณะ
เลขที่คำขอ -
ประเภท จุลชีพและเซลล์เพาะเลี้ยง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th