การจัดการพลังงานสำหรับผู้จัดการพลังงาน เล่ม 1 (Energy Management for Energy Manager Volume 1)

นักวิจัย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร และคณะ
เลขที่คำขอ ว.36150
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th