ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการจัดการสุขภาพ

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. และคณะ
เลขที่คำขอ ว.35661
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th