หนังสือ ชีพจรอาเซียน การท่องเที่ยวและการบริการสุขภาพ ประเทศเมียนมาร์

นักวิจัย รองศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และคณะ
เลขที่คำขอ ว.37710
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th