การบริบาลผู้ป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อยที่พบบ่อยในร้านยาและหลักฐานเชิงประจักษ์

นักวิจัย รองศาสตราจารย์วิวรรธน์ อัครวิเชียร
เลขที่คำขอ ว.36619
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th