นิทาน “ฮีต 12”

นักวิจัย รองศาสตราจารย์จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล และคณะ
เลขที่คำขอ ว.36715
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th