การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล:ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา

นักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล
เลขที่คำขอ ISBN 978-616-7136-37-0
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th