การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม:การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้

นักวิจัย น.ส.พัชรินทร์ ลาภานันท์ และคณะ
เลขที่คำขอ ว.8779
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th