กรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยทางอิมมูโนวิทยาเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ในพืชตระกูลแตงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อแบคทีเรีย

นักวิจัย รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และคณะ
เลขที่คำขอ 1001000265
ประเภท การเกษตร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th