อุปกรณ์ตัดแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า

อุปกรณ์ตัดแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า

คิดค้นโดย รองศาสตาจารย์ชัยยันต์  จันทร์ศิริ และคณะ