ปลาส้มผงรสสมุนไพร  และปลาส้มผงรสสาหร่าย

ปลาส้มผงรสสมุนไพร  และปลาส้มผงรสสาหร่าย

คิดค้นโดย  ศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ และคณะ