ถุงเจลโพลิเมอร์สำหรับประคบ

ถุงเจลโพลิเมอร์สำหรับประคบ

คิดค้นโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ธีรโสภณและ คณะ