ข้าวพร้อมรับประทานเสริมโปรตีนไฮโดรเจนเสทจากรำข้าว

ข้าวพร้อมรับประทานเสริมโปรตีนไฮโดรเจนเสทจากรำข้าว

คิดค้นโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว และ คณะ