กรรมวิธีการผลิตเต้าหู้ที่มีสารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด โดยการใช้จุลินทรีย์

กรรมวิธีการผลิตเต้าหู้ที่มีสารแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด โดยการใช้จุลินทรีย์

คิดค้นโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ อภิรักษากร และคณะ