สูตรเนื้อเทียมที่ส่วนประกอบของโปรตีนจากพืช สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

สูตรเนื้อเทียมที่ส่วนประกอบของโปรตีนจากพืช สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

คิดค้นโดย ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร  และคณะ