ข้าวโพดหวาน

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ และคณะ
เลขที่คำขอ 70/2555
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท นำไทยเชียงเกษตรกิจ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท นำไทยเชียงเกษตรกิจ จำกัด
โทร 02-222-8933

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th