หนังสือเพลงนกตัวน้อย Little Humming Birds’s Songs

ผู้ประดิษฐ์ ผศ.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
เลขที่คำขอ 419386
บริษัทที่รับอนุญาต ผศ.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
สั่งซื้อได้ที่ ผศ.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์
โทร 064-539-5654

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th