โฟมอาบน้ำสำหรับสัตว์

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และคณะ
เลขที่คำขอ 2303002132
บริษัทที่รับอนุญาต บรืษัท นีโอแฟคทอรี จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บรืษัท นีโอแฟคทอรี จำกัด ( www.neocorporate.com)
โทร 02-017-8900 ต่อ 3116

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th