ปลาส้มสริมกาบา

ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิโยรส หงษาชาติ และคณะ
เลขที่คำขอ 2003000868 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17725
บริษัทที่รับอนุญาต คุณสุภาพร วีระพันธ์
สั่งซื้อได้ที่ คุณสุภาพร วีระพันธ์
โทร 093-945-1644

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th