โดไนซ์แฮร์เซรั่ม

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์สมชาย ปิ่นละออ
เลขที่คำขอ 2303000857
บริษัทที่รับอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็น เฮลท์ ไซเอนซ์
สั่งซื้อได้ที่ Facebook : Donice Hair Serum
โทร 095 221 9747

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th