การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
วันที่ 5 มีนาคม 2567
ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน :: คลิก>>

ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก>>