การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน และ วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 7 ห้อง 6706
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน :: คลิก>>

ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก>>