ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะจดทะเบียนได้


ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะจดทะเบียนได้
วันที่ 5 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุม m3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียน :: คลิก>>
ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก >>