อบรม


อบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หัวข้อ: การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มกราคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์
ลงทะเบียน :: คลิก>>

หัวข้อ: ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ลงทะเบียน :: คลิก>>

หัวข้อ: ออกแบบเครื่องหมายการค้าอย่างไรจึงจะจดทะเบียนได้
วันที่ 5 เมษายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม m3 อุทยานวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียน :: คลิก>>

หัวข้อ: การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย-ต่างประเทศ ครั้งที่ 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
ลงทะเบียน :: คลิก>>

หัวข้อ: การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 2
วันที่ 7 มิถุนายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ลงทะเบียน :: คลิก>>