อบรม


อบรมการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย-ต่างประเทศ ครั้งที่ 1
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 5 ห้องซิมูเลชั่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียน :: คลิก>>
ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก >>