แผ่นฟิล์มเก็บรักษาผักผลไม้ผสมเถ้าแกลบขาวสูตรใหม่

No URL defined for Wonder PDF Embed
นักวิจัย รองศาสตราจารย์สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
เลขที่คำขอ 2403000348
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th