กรรมวิธีการผลิตแผ่นขัดโลหะผสมที่มีความสม่่าเสมอ ของโครงสร้างจุลภาค

นักวิจัย รองศาสตราจารย์เจษฎา วรรณสินธุ์
เลขที่คำขอ 1001001556
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th