กรรมวิธีเตรียมยาทาให้ผลชาเฉพาะที่ในช่องปากโดยใช้พลังงานคลื่นเหนือเสียง

นักวิจัย รองศาสตราจารย์อรุณศรี ปรีเปรม
เลขที่คำขอ 0801002742
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th