ขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่

นักวิจัย ศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง
เลขที่คำขอ 1501002551
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th