เส้นทางลัดสู่ความส าเร็จ : เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงไรน้ านางฟ้า

นักวิจัย ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง
เลขที่คำขอ ส.3381
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th