จุลินทรีย์ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย เซลลูโลส เคเคยู-เอ็มซีวัน (cellulolytic microbial consortium KKU-MC1)