แบคทีเรีย ซูโดโมนาส อะโซโตฟอแมน (Pseudomonas azotoformans P8)