แบคทีเรีย บาซิลลัส ทีควาเลนสิส (Bacillus tequilensis N15)