แบคทีเรีย Escherichia coli สายพันธุ์ BL21(DE3)-Zmgfo