เชื้อรา ไรโซฟากัส แอกกรีกาตัส (Rhizophagus aggregatus) สายพันธุ์ BM-3g3